W związku z pogłębiającym się problemem suszy, Państwowe Gospodarstwo Wody Polskie zleciło przygotowanie projektu Programu Przeciwdziałania Skutkom Suszy. W toku prowadzonych konsultacji społecznych złożyliśmy szereg uwag natury ogólnej, planistycznej i dotyczącej konkretnych zapisów programu. Mamy nadzieję, że uwagi Fundacji WWF Polska oraz innych organizacji pozarządowych oraz osób prywatnych wpłyną na ostateczny kształt programu.

Pobierz >> Uwagi Fundacji WWF Polska

Uwagi Fundacji WWF Polska Zał. 1

Uwagi Fundacji WWF Polska Zał. 2